Succesvolle behandeling gemeentelijke begroting

Op 2 en 4 november 2016 heeft weer de jaarlijkse behandeling van de gemeentelijke begroting plaatsgevonden.De VVD-fractie kijkt hier positief op terug. De input is mede tot stand gekomen middels de input vanuit de klankbordgroepen en de ‘benen-op-tafel-sessie’ van april van dit jaar. De signalen van onze achterban blijven voor onze fractie van belang. Op die manier trachten we een liberaal en gedragen geluid te laten horen.

De insteek en de bijdrage vanuit de VVD fractie was positief. Als centrale “kapstok” werd gekozen voor het thema: focus op de toekomst. Want focus op de toekomst is en blijft van belang.

Met de thema’s werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid en veiligheid hebben we een duidelijke stempel weten te zetten op de algemene beschouwingen.
In 2017 zal de VVD-fractie met een initiatiefvoorstel komen op het gebied van werkgelegenheid, om het aantal uitkeringsontvangers fors terug te dringen en betere aansluiting te zoeken en te krijgen tussen werkgevers in deze regio en (potentiële) werknemers. Een mooie samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Daarnaast heeft de VVD-fractie een stevige bijdrage geleverd aan de terugdringing van een aantal ongewenste bezuinigingen. De navolgende bezuinigingen zijn (met raadsbrede steun: en dat is “geven en nemen”) teruggedraaid:

 

 

2017

2018

2019

2020

Budget vrijmaken voor:

 

 

 

 

Kunst in de openbare ruimte

 

60.000

60.000

60.000

Groenonderhoud

 

63.000

63.000

63.000

Informatievoorziening nieuwe stijl via Contract Omroep Venlo

 

70.000

70.000

140.000

SAM-fonds en buurtbudget

50.000

50.000

50.000

50.000

Accommodaties: verschuiven eigendom en verhogen tarieven. Wel pilot, nog niet op korten

 

250.000

250.000

250.000

Krediet levensduur verlengend onderhoud sportacommodaties

5.000

44.000

81.000

117.000

Totaal

55.000

537.000

574.000

680.000


 

Ook de aangekondigde bezuiniging van € 250.000,- op handhaving (veiligheid breed) is teruggedraaid. Een mooie stap richting een veiligere gemeente. De dekking voor het terugdraaien van al deze bezuinigingen is gevonden in de gelden uit de septembercirculaire.

Ook het amendement rondom de beperking van externe inhuur werd bijna raadsbreed ondersteund. We zijn en blijven kritisch op de externe inhuur binnen ons eigen ambtelijke apparaat. We hebben nog een weg te gaan en willen in een open en constructieve dialoog met het college deze uitdaging aangaan.

Vragen? Neem gerust contact met de fractie op. De volledige spreektekst vindt u in de bijlage van dit artikel.