Integriteitsonderzoek Martin Camp afgerond

Donderdag 15 september 2016 werd het rapport Q4 openbaar gemaakt. Het rapport van Ernst & Young zet de feiten op een rij van enkele vastgoedtransacties, verstrekte omgevingsvergunningen en aanbestedingen en verhuur in de wijk Q4. Het rapport was het gevolg van een interne en externe melding van mogelijke misstanden in relatie tot het project Q4.

Bij één van de onderzochte vastgoedtransacties was ons VVD-raadslid Martin Camp betrokken. Omdat het rapport niets zei over de integriteit van de betrokken personen, heeft raadslid Camp via de Burgemeester op eigen initiatief verzocht om een onafhankelijk integriteitsonderzoek. Dit uit oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie.

Het resultaat van dat integriteitsonderzoek ligt nu voor (zie bijlage) en werd op donderdagmiddag 12 januari 2017 door de Burgemeester onder de aandacht gebracht middels bijgevoegde persverklaring.

Op verzoek van de heer Camp werd samen met het rapport een verklaring van hem aan de gemeenteraad meegezonden. Deze verklaring kunt u ook bijgaande ter kennisname lezen.

Het presidium (de fractievoorzitters van alle partijen) heeft gisteravond besloten dat de uitkomsten van het onderzoek in februari in de gemeenteraad behandeld worden. De wijze waarop wordt door het presidium 20 januari 2017 vastgesteld.

De conclusies uit het rapport zijn helder en duidelijk: de integriteit van de heer Camp is niet in het geding geweest. Hij is op geen enkele wijze bevoordeeld, noch zijn er partijen benadeeld.

Als fractievoorzitter kan ik aangeven, dat er nooit getwijfeld is aan de integriteit van de heer Camp. Het siert de heer Camp, hoe hij met deze kwestie is omgegaan: Hij heeft zelf om een onderzoek gevraagd en reflecteert ook op een juiste wijze in zijn eigen verklaring hoe een en ander is verlopen.
Wij gaan uit van de feiten en handelen niet op basis van emotie, speculaties of oordelen. De fractie is blij, dat er duidelijkheid is en dat Martin (samen met de fractie) weer vol aan de slag kan gaan.

Namens VVD Venlo,

Jozanne van der Velden
Fractievoorzitter


Naar aanleiding van het rapport heeft Martin Camp zelf ook in een memo naar collega-raadsleden zijn mening gedeeld:


Memo


Aan: Leden gemeenteraad Venlo
Van: Martin Camp
Betreft: Verklaring inzake publicatie rapport “Onderzoek naar handelen raadslid”
Datum: 12 januari 2017

Inhoud:
Geachte collega raadsleden.
Nu het rapport naar mijn handelen als raadslid rond de aankoop van een pand in de wijk Q4 is afgerond en dit rapport aan u ter beschikking is gesteld, voel ik de behoefte om naar u te reageren.
Deze behoefte is ontstaan in het besef dat als er aantijgingen naar mijn functioneren worden geuit, het ook zijn weerslag heeft op het functioneren van het raadslid in het algemeen. Dus ook op u. U verdient dus een verklaring van mij over het geheel. Het rapport en de conclusies ondersteun ik volledig. Ook onderschrijf ik het gestelde dat ik alerter had moeten handelen en onwetendheid niet altijd een excuus is. In integriteitskwesties is er al snel sprake van onzorgvuldigheid en daarvan had ik mij meer bewust moeten zijn. Voor een raadslid gelden er andere en meer strenge regels van handelen dan voor een gewone burger. Dit had ik mij sterker moeten realiseren. De ophef over mijn handelen, hoe goed dit handelen ook bedoeld is, schaadt niet alleen mij, maar ook het aanzien van de hele gemeenteraad. Dit laatste vind ik eigenlijk nog erger en dat betreur ik ten zeerste. Je kunt niet alert genoeg zijn als het gaat om integer en zorgvuldig handelen. Ik heb hier veel van geleerd. Hopelijk kan
deze ervaring ook voor u dienstbaar zijn.
Mocht er bij u nog vragen leven, dan ben ik graag bereid deze te beantwoorden. Ik hoor graag in welke vorm u
dit op prijs stelt.


Martin Camp


Bijlagen:

- Persbericht Gemeente Venlo

- Rapport Necker van Naem: "Onderzoek naar handelen raadslid gemeente Venlo"