VVD stelt vragen over onrust Op de Heide

De afgelopen weken is de wijk ‘Op de Heide’ in stadsdeel Tegelen een aantal malen negatief in het nieuws geweest. Deze wijk wordt al maanden geteisterd door autobranden, woninginbraken en pogingen daartoe. Buurtbewoners hebben regelmatig aangegeven zich steeds onveiliger te voelen in de wijk. Juist in deze tijd, als veel mensen hun huis tijdelijk achterlaten voor een vakantie, voelen de bewoners hun behoefte om weer in een veilige wijk te kunnen wonen des te sterker!

Inmiddels is er vanuit de wijk zelf het initiatief gelanceerd om bewoners van verschillende straten te verenigen in een( inmiddels welbekende ) WhatsApp-buurtchat. De bewoners hebben hiermee zelf een eerste stap gezet naar preventie. Helaas blijkt dat niet voldoende om de voornoemde incidenten terug te dringen. De hulp van het college is daarbij hard nodig.
De VVD hecht veel waarde aan orde & veiligheid in de wijk en het bestrijden van criminaliteit en stelde daarom de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het College kennis genomen van de gebeurtenissen van de afgelopen maand(en) in de wijk ‘Op de Heide’?
2. Heeft het College al stappen ondernomen om de veiligheid te verbeteren dan wel de orde te handhaven? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet en is het College alsdan bereid om op korte termijn bereid hier initiatief toe te nemen? Welke maatregelen worden dan overwogen?
3. Heeft het College contact gezocht tot de wijkraad of buurtbewoners om in gesprek te kunnen gaan over de situatie en de te nemen maatregelen zoals bijv. cameratoezicht? Zo ja, wat waren de uitkomsten hiervan? Zo nee, waarom niet en is het College alsdan bereid dit op korte termijn te doen?

Het college heeft 30 dagen de tijd om te antwoorden.