Wordt de taaleis in Venlo gehandhaafd?

De VVD Venlo heeft schriftelijke vragen gesteld over het handhaven van de taaleis voor bijstandsgerechtigden. Wij zijn namelijk van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal een cruciale voorwaarde is om mee te kunnen doen aan de samenleving.

In de landelijke pers is aandacht besteed aan een onderzoek van het CBS, bekostigd door SZW. Hieruit blijkt onder andere dat: ‘in de periode juli 2017 tot en met juni 2018 in totaal 150 verlagingen van de bijstand zijn opgelegd vanwege het niet voldoen aan de Wet Taaleis. Het betreft ongeveer 90 personen en 29 gemeenten’. In het rapport is geen vermelding van Venlo te vinden.

In de Beleidsregel Wet Taaleis is beschreven in welke gevallen de gemeente Venlo géén taaltoets afneemt. In alle andere gevallen dient overeenkomstig deze beleidsregel dus wel een taaltoets te worden afgenomen. Bij de vaststelling hiervan door het college is gecommuniceerd dat het naar verwachting om 100 tot 150 taaltoetsen per jaar zou gaan.

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld:

  1. In hoeveel gevallen is de taaltoets afgenomen, sinds de beleidsregel van toepassing is (15 december 2015)?
  2. In hoeveel van deze gevallen is geconstateerd dat betrokkene niet voldoet aan de taaleis?
  3. In hoeveel gevallen zijn er met betrokkenen afspraken gemaakt ten aanzien van het alsnog behalen van de taaleis en op welke wijze wordt dit opgevolgd door de gemeente?
  4. In hoeveel gevallen heeft het niet voldoen aan de taaleis geleid tot maatregelen op grond van artikel 18b Participatiewet (verlaging van de bijstandsuitkering).
  5. Bij hoeveel van de bij vraag 4 genoemde aantallen is op dit moment nog steeds een maatregel van kracht?