Zorgconferentie op initiatief van fractielid Marianne Steenmetz

Op initiatief van ons VVD raadslid Marianne Steenmetz is in oktober 2018 door de voltallige gemeenteraad een motie aangenomen om een uitvraag bij zorgaanbieders te organiseren, naar aanleiding van het rekenkamerrapport Evaluatie 3D Venlo. Op 28 maart kun je als zorgaanbieder of stakeholder deelnemen aan deze conferentie.

Conferentie raad en college donderdag 28 maart

Hoe ziet het ideale zorglandschap voor Venlo eruit?

Op donderdag 28 maart organiseert de gemeente Venlo - raad en college - een conferentie over de zorg en ondersteuning in Venlo. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan de Markt 2 en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. We hebben u nodig om van deze conferentie een succes te maken. We nodigen u dan ook van harte uit.

Wat is de bedoeling?

De gemeente wil graag in gesprek met alle belangrijke partners in het veld over de vraag wat het ideale zorglandschap is: wat is er nodig om te komen tot een goede aanpak in Venlo? Ligt het accent op de zorg of op ondersteuning? Hoe ziet het ideale zorglandschap voor Venlo eruit? Wat is nodig om te komen tot de beste aanpak voor Venlo? Bedoeling van het college en de gemeenteraad is om in samenspraak met de partners in het veld een goed beeld te krijgen van de transformatieopgave waar we nu voor staan. En om te kijken waar belangrijke verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Kernvraag daarbij is: wat is de beste aanpak voor Venlo? Tijdens de bijeenkomst wordt de basis gelegd voor die aanpak.

Wie zitten er aan tafel?

Voor deze werkconferentie van het college en de gemeenteraad zijn alle partners in de zorg en ondersteuning uitgenodigd. Denk daarbij aan stakeholders op het gebied van de jeugdzorg en Wmo, zowel zorgaanbieders, cliënt(rad)en, voorliggend veld, verwijzers, woningbouwcoöperaties, etc.

Wat gebeurt er met de uitkomst?

Op basis van de gedeelde bevindingen van deze avond wordt door raad en college sturing gegeven aan de transformatie. De bevindingen worden verwerkt in de kadernota die in mei aan de raad wordt voorgelegd.

De conferentie is het startpunt voor het bredere verkenningstraject 2019-2020 om te komen tot een Venlose aanpak. Daarbij wordt ingezoomd op: • Wat is de transformatieopgave voor de toekomst? • Welk beeld hebben onze stakeholders? • Welke kaders zijn nodig om de transformatie te realiseren? • Do's en dont's (innoverende en perverse prikkels) • Welke aanbevelingen geven we mee aan college en raad bij de kadernota 2020?

Aanmelden

Wij verzoeken u om zich voor vrijdag 15 maart 2019 aan te melden via het e-mailadres contractmanagement@venlo.nl.