Initiatiefvoorstel jeugdzorg en WMO

Na ruim een half jaar voorbereiding is het onze fractievoorzitter Marianne Steenmetz gelukt om de volledige raad mee te krijgen met haar initiatiefvoorstel over jeugdzorg en WMO.

Initiatiefvoorstel bouwstenen aanpak Venlo zorgzame samenleving

 

De decentralisatie in het sociaal domein is met afstand het grootste en meest complexe dossier van de gemeente Venlo. Het stelt ons nog dagelijks voor lastige keuzes en heeft impact op alle onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt. 

In oktober 2018 werd het rekenkamer rapport naar aanleiding van de decentralisaties besproken, waarin een aantal adviezen stonden. Onder andere dat de raad beter in positie gebracht moest worden als kadersteller en controleur maar ook dat we zelf proactief die rol moesten pakken. In een motie is toen besloten om een uitvraag bij zorgaanbieders te organiseren, om input op te halen hoe de verdere transformatie vormgegeven kan worden.


Op 28 maart heeft deze uitvraag plaats gevonden, in de vorm van een conferentie waar ongeveer 150 personen aan deel namen. Behalve aanbieders op het gebied van jeugdzorg en WMO waren ook verwijzers, cliëntenraden, woningbouwcorporaties en andere stakeholders aanwezig. De input die we toen hebben opgehaald, hebben we verwerkt in dit initiatiefvoorstel. 


Het initiatiefvoorstel reikt een aantal bouwstenen aan. Deze bouwstenen dienen een plek te krijgen in de hernieuwde visie en aanpak binnen het sociaal domein, die als doel heeft om de juiste zorg en begeleiding te bieden binnen op een financieel gezonde manier. Om tot die visie en aanpak te komen, volgen er de komende tijd nog meer stappen. Zo wordt de tevredenheid van cliënten gemeten en betrokken bij de verdere ontwikkeling. Er zal ook een uitvraag plaatsvinden bij aanbieders en betrokkenen op het gebied van de participatiewet. Verder wordt ook ingezet op ontwikkeling van kwaliteitseisen en verantwoording binnen het sociaal domein.


In dit initiatiefvoorstel gaat het om de volgende zes bouwstenen:


Matched care: dit houdt in dat er meer trajecten komen waar direct op het meest passend niveau zorg wordt ingezet. Stepped care, dus eerst lichte zorg en als het nodig is steeds zwaardere zorg is in veel gevallen niet de beste manier, trajecten duren dan vaak te lang en klachten kunnen dan verergeren.


PGB: we vragen om de mogelijkheden voor het gebruik van persoonsgebonden budget te onderzoeken. Kijk of dit makkelijker kan, om de client daarmee meer eigen regie te geven.


Verbinding: dit is het verbeteren van de samenwerking tussen informele zorg, voorliggend veld en aanbieders maatwerk. We verwachten dat daarmee minder opgeschaald hoeft te worden naar zwaardere zorg en sneller weer afgeschaald naar lichtere zorg.


Continuïteit: verleng de contractduur naar (minimaal) 3 tot 5 jaar. Om echt te kunnen vernieuwen hebben aanbieders meer tijd nodig, te korte contracten zijn dan een belemmering om de transformatie verder vorm te geven.


Dossier meenemen: zorg dat inwoners eigenaar worden van hun eigen dossier en zodat de overdracht van gegevens beter geregeld wordt: de client heeft zo eigen regie en hoeft zijn verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. 


Verminder regeldruk: organiseer of neem deel aan schrapsessies waarin overbodige regels, handelingen en schotten worden opgeheven en richt proeftuinen in waar met minder regels geëxperimenteerd kan worden. De administratiedruk voor aanbieders en vaak ook cliënten is enorm, dit moet teruggebracht worden. 


Het college heeft in haar reactie aangegeven waardering te hebben voor dit initiatief van de raad. De bouwstenen "matched care", "pgb" en "verbinding” vragen naar mening van het college een nadere uitwerking, onder andere de juridische en financiële consequenties moeten in kaart gebracht worden. Precies dat is ook de doelstelling van dit initiatiefvoorstel: betrek deze punten in de visie en aanpak, neem ons als raad hierin mee en zorg dat er afgewogen besluiten over genomen kunnen worden. Het college heeft aangegeven al tijdens de begrotingsbehandeling een uitwerkt procesvoorstel klaar te hebben, dus daar kijken we naar uit. Echter, we willen hier bij wel aanmerken dat we verder willen kijken dan alleen een financiële discussie in november. We zullen onze rol pakken bij het hernieuwen van de visie, ook daarna, en daar willen we deze zes bouwstenen in terugzien. 


Wat is nu de betekenis van dit initiatiefvoorstel, dus nog los van de inhoudelijke punten die ik zojuist genoemd heb?


Als eerste het feit dat de raad op dit lastige en complexe onderwerp het initiatief naar zich toe heeft getrokken: het gaat hier echt om politieke besluitvorming, niet om een technocratisch onderwerp dat uitsluitend door specialisten uitgewerkt kan worden.


Vervolgens het feit dat we elkaar hier inhoudelijk op gevonden hebben: een werkgroep waar alle fracties in vertegenwoordigd zijn heeft dit voor elkaar gekregen, daar mogen we als raad best trots op zijn. In de verdere uitwerking zullen we met elkaar in debat gaan en politieke afwegingen maken, maar in deze fase hebben we elkaar op inhoud weten te vinden. 


De bouwstenen zijn een onderdeel van toekomstige visie en beleid, geen eindpunt. Er zijn nog heel wat stappen te zetten, maar er ligt nu een opdracht van de raad aan het college om hiermee samen aan de slag te gaan. 


Tot slot laat dit voorstel zien hoe belangrijk het is dat de raad actief de dialoog met cliënten en stakeholders opzoekt. We willen dit voortzetten, als eerste rondom het onderwerp participatie. We zullen deze dialoog blijven opzoeken en hopen dat door deze verbinding een gezamenlijk en duurzaam beleid in Venlo vormgegeven kan worden. Zodat het uiteindelijke doel behaald kan worden: goede en betaalbare zorg, begeleiding en ondersteuning voor onze inwoners die dat nodig hebben.