KLAAR MET BEZUINIGEN: INVESTEREN OM UIT DE CRISIS TE KOMEN!

De gevolgen van de corona crisis zijn voor Venlo nog niet te overzien, maar ze zijn omvangrijker dan de gemeente tot nu toe in beeld heeft gebracht. Dat vraagt om een drastische koerswijziging, namelijk van bezuinigen naar investeren in Venlo en de Venlonaren. De VVD Venlo stelt een aantal maatregelen voor om uit de crisis te komen. Het is een aanvulling op lokaal en landelijk beleid, maar toegespitst het versterken van de lokale economie. Het doel is om banen in Venlo te behouden en geld in Venlo te (laten) uitgeven.

1.      Investeringen naar voren halen

Investeringen en opdrachten door de gemeente naar voren halen, bijvoorbeeld voor onderhoud en bouw. Verder moeten ook alle investeringen die gepland zijn, daadwerkelijk worden uitgevoerd.


2.     Koop lokaal

Als gemeente zoveel mogelijk lokaal inkopen en opdrachten gunnen, en het inkoopbeleid daarop aanpassen. Dit uitdragen naar onze inwoners, zodat ook zij zich uitgedaagd voelen zoveel mogelijk lokaal te kopen en daarmee onze ondernemers te steunen.


3.     Facturen sneller betalen

Onderzoek of het mogelijk is om facturen van leveranciers nog sneller te betalen.


4.    Lokale cadeaubon als relatiegeschenk

Gemeente geeft als relatiegeschenk een lokale cadeaubon uit, te besteden in de gemeente.


5.     Coulant met huren

Gemeente als verhuurder van vastgoed spreekt met huurders die het moeilijk hebben coulance af. Met sportverenigingen is dit al (deels) gedaan. Wat zijn de mogelijkheden bij cultuur, detailhandel, horeca? Uitstel, verlagen of kwijtschelden? De gemeente kan in overleg gaan met andere verhuurders om ook coulance te betrachten.


6.    Gemeenschapshuis Tegelen

Zorg versneld voor een gemeenschapshuis in Tegelen en daarmee geschikte huisvesting voor Tegelse verenigingen. Onderzoek daarbij de locatie Gulikhal, de huidige Haandert en de stand van zaken bij het Raadhuis.


7.     Ruimte voor nieuwe initiatieven

Faciliteer ondernemers die letterlijk of figuurlijk ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld voor uitbreiding terrassen, ook op plaatsen die hier voorheen niet in beeld waren. Zonder extra kosten. Maak locaties beschikbaar voor nieuwe toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een locatie als het Julianapark, waar tijdelijk 1,5 meter horeca zou kunnen landen, in samenwerking met andere ondernemers, bijvoorbeeld uit de binnenstad. Dat zorgt voor spreiding van de bezoekers aan de binnenstad, voor meer bezoekers, het is een alternatief voor een vakantie in het buitenland en als alternatief voor het Zomerparkfeest. Soortelijke initiatieven zouden ook op andere plekken in de gemeente kunnen ‘landen’.

 

8.    Versnel procedures

Zorg dat vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld bouwen versneld worden. Dit zorgt ervoor dat ondernemers snel aan de slag kunnen met nieuwe ideeën, dat er meer en sneller geïnvesteerd en gebouwd wordt. Er zijn ondernemers die klaar staan om nu te investeren, maar gehinderd worden door lange procedures, dus die doorlooptijd moet verkort worden. Het gaat zowel om korte-termijn investeringen zoals terrassen, venten, als ook om duurzame investeringen, zoals nieuwbouw en uitbreiding.


9.     Ruimere openingstijden

Zorg dat ondernemers of organisaties die dat wensen, ruimere openingstijden kunnen hanteren om zo klanten of bezoekers beter te spreiden.


10.  Regelingen eenvoudiger uitvoeren

Hanteer de landelijke regelingen zoals TOZO zo eenvoudig mogelijk en zorg voor snelle uitbetaling.


11.    Verrekenen van gemeentelijke kosten

Leges, precario of andere heffingen die zijn betaald voor bijvoorbeeld exploitatie van terrassen en evenementen die vanwege corona maatregelen zijn gesloten, afgelast of anderszins niet van toepassing waren, moeten worden kwijtgescholden of terugbetaald. 


12.  Slimme oplossingen financieren

Zoals bijvoorbeeld een app waarbij horeca ondernemers een plein als gezamenlijk terras kunnen exploiteren.


13.   OZB verlaging

De VVD juicht dit toe, maar niet als daarmee de lasten voor niet-woningen stijgen. Hiermee hebben huishoudens, ondernemers én andere instellingen meer te besteden.


14.  Afstemming Duitse buurgemeenten

Zorg voor afstemming, zo nodig via provinciale en landelijke contactpersonen, van regels aan beide zijden van de grens. Als eerste de communicatie daarover.


15.  Scholing voor werklozen

Onder regie van de gemeente starten inwoners die hun baan verliezen in een sector waar de grootste klappen vallen, zo snel mogelijk met omscholing naar sectoren waar wel veel werk is of verwacht wordt. Dus niet wachten tot het eind van de WW in zicht is, maar meteen aan de slag voor ander werk. Wordt ook landelijk gefaciliteerd, ook in samenwerking met de provincie, maar we vragen nadrukkelijk dat de gemeente hier regie in neemt.


16.  Speciaal aandacht voor jongeren

Laat zien dat Venlo zich speciaal inzet voor jongeren, zij worden getroffen door corona. Zowel op korte termijn (school, sporten, vakantie, festivals en uitgaan kan niet meer, bijbaantjes zijn er nauwelijks) maar ook op lange termijn: ‘echte’ banen staan onder druk. Ga in gesprek en vraag wat zij nodig hebben, hoe ze perspectief kunnen houden en wat er nodig is om Venlo bruisend te houden/maken. Als VVD doen we dat al binnen onze eigen netwerken.


17.   Niet korten op subsidies

Het nieuwe subsidiestelsel heeft als doel bijna een miljoen te bezuinigen. Die bezuiniging moet van tafel, daarmee dreigt namelijk een groot deel van de verenigingen in gevaar te komen.


18.  Evenementen 2021 blijven financieren

Subsidies voor evenementen in 2021 moeten doorlopen zoals in 2020. Veel evenementen gaan dit jaar en waarschijnlijk volgend jaar niet door. Toch lopen sommige kosten door, of zijn al gemaakt. Verzekeren tegen de gevolgen van een pandemie kan niet meer, sponsors hebben het moeilijk en zullen het laten afweten, er mogen minder bezoekers komen. Het aandeel subsidie in de totale kosten mag bij de eerstvolgende ‘normale’ editie > 25% zijn, om gemis aan sponsorgeld van lokale ondernemers en toegangsgeld of omzet op te vangen.


19.   Investeren in de bibliotheek

De taken die de bieb uitvoert, hebben voor een groot deel te maken met educatie, het bestrijden van laaggeletterdheid en helpen bij digitale vaardigheden. Die zijn hard nodig om onze inwoners weerbaar te maken als de kans op werk afneemt. De bibliotheek moet in staat gesteld worden om ook in de kernen de dienstverlening op peil te brengen.

 

 

Kortom, we gaan weer investeren in Venlo en in de Venlonaren. We gaan ons niet uit de crisis bezuinigen, maar investeren.

 

 

 

VVD Venlo, mei 2020