Privacy & Cookie Protocol

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert de VVD Venlo u over de wijze waarop de VVD Venlo persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VVD Venlo persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VVD Venlo omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van de VVD Venlo inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving. Om het Privacy & Cookie Protocol leesbaar te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. De eerste laag geeft een overzicht van het betreffende onderwerp. Als u daarop klikt, ziet u een korte samenvatting van de belangrijkste zaken van dat onderwerp. Als u meer informatie wilt, kunt u klikken op de link ‘details’. De VVD De VVD is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de VVD, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy & Cookie Protocol zijn opgenomen.

Algemeen

De VVD Venlo verwerkt persoonsgegevens van individuen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief.

De VVD Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan de VVD moet voldoen, welke is neergelegd in de Wet financiering politieke partijen. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de VVD Venlo en voor welke doeleinden gebruikt de VVD Venlo uw persoonsgegevens?

Als u als individu zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief(hierna genoemd: abonnee), gebruikt de VVD Venlo uw naam, e-mailadres en geboortedatum ten behoeve fractiecommunicatie richting ingeschreven individuen , meer in het bijzonder om u:

  • Te informeren over en te betrekken bij de werkzaamheden van de Venlose VVD fractie
  • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de werkzaamheden van de Venlose VVD fractie.
  • Het verzenden van fractie-gerelateerde informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;

 

Wie hebben toegang tot de abonneelijst?

De fractieleden en fractieondersteuners.

 

Hoe gaat de VVD Venlo om met vertrouwelijkheid?

Binnen de VVD Venlo bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VVD Venlo en statutair specifiek met de VVD Venlo verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van nieuwsbrieven. Op dit moment is dat Mailchimp.

 

De VVD Venlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

 

Voor informatie over het landelijke VVD privacy protocol, klik hier.

 

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via mailings@vvdvenlo.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

 

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de VVD Venlo u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via mailings@vvdvenlo.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat de VVD Venlo in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

 

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VVD Venlo kunt u contact opnemen met fractie middels de contactgegevens zie hier.

 

Heeft u een klacht?

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de VVD Venlo uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

 

De VVD Venlo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy Protocol. Wij adviseren u het Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Protocol is voor het laatst aangepast op 23 januari 2019.